સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : મનસ્ + ચક્ષુ

મનોચક્ષુ
મનચક્ષુ
મનઃચક્ષુ
મનશ્ચક્ષુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : ભૂર્જિત

ભૂ + ઊર્જિત
ભુ + ઉર્જિત
ભુ + ઊર્જિત
ભુ + ઊજિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
નીચેની સંધિ માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. : જિર્ણ + ઉદ્ધાર

જીર્ણોદ્ધાર
જિર્ણોદ્ધાર
જિર્ણઉદ્ધાર
જીર્ણઉદ્ધાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP