સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો : આશીર્વાદ

આશિઃ + વાદ
આશિષ + વાદ
આષિ: + વાદ
આસિ: + વાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : સ્ત્રગ્ધરા

સ્ત્રગ્ + ધરા
સ્ત્રજ્ + ધરા
સ્ત્રક્ + ધરા
સ્ત્રક્ + ધ્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : ચતુઃ + પદી

ચતુસ્પદી
ચતુષ્પદી
ચતુરપદી
ચર્તુ્ષ્પદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : શ્વાસ + ઉદ્ + શ્વાસ

શ્વાસાશ્વાસ
શ્વાષોશ્વાશ
શ્વાસોચ્છ્વાસ
શ્વાસોશ્વાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP