સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : પાપાચાર

પાપ + અચર
પાપા + આચાર
પાપ + આચાર
પાપા + ચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો : શિલ્પ + અનુકૂલ

શિલ્પનુકુલ
શિલ્પાનુકુલ
શિલ્પાનુકૂલ
શિલ્પાનુકૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : અભિ + આસ + ઈક

અભિયાસિક
અભ્યિાસિક
આભ્યાસિક
આભ્યસિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : નિષિદ્ધ

નિ: + સિદ્ધ
નિ + સાધ્ય
નિસ્ + ષિદ્ધ
નિ + સિદ્ધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : માતૃ + અર્થે

માતાર્થે
માત્રઅર્થ
માત્રાર્થે
માત્રર્થે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP