સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : અભિષિક્ત

અધ્ય્ + સિક્ત
અભિ + શિક્ત
અભિઃ + સિક્ત
અભિ + સિક્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : યુધિષ્ઠિર

યુધ + અસ્થિર
યુદ્ધ + સ્થિર
યુધિ + ષ્ઠિર
યુધિ + સ્થિ૨

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP