સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : શિલ્પ + અનુકૂલ

શિલ્પાનુકુલ
શિલ્પાનૂકૂલ
શિલ્પનુકુલ
શિલ્પાનુકૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : અંતર્ગર્ભ

અંતર્ + ર્ગભ
અંતર્ + ગાર્ભ
અંત : + ર્ગર્ભ
અંતર્ + ગર્ભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : ભૂર્જિત

ભુ + ઉજિત
ભૂ + ઊર્જિત
ભુ + ઉર્જિત
ભુ + ઊર્જિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : સત્ + ચારિત્ર્ય

સચ્ચારિત્ર્ય
સદચારિત્ર
સતચરિત્ર
સચ્ચારિત્રય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો : શિલ્પ + અનુકૂલ

શિલ્પાનુકૂલ
શિલ્પાનુકૂલ
શિલ્પાનુકુલ
શિલ્પનુકુલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP