સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : તત્ + કાલીન

તત્કાલ
તરોકાલીન
તાત્કાલિક
તત્કાલીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : અનપેક્ષા

અન્ + આપ + ઈક્ષા
અન્ન + ઉપેક્ષા
અન્ + અપ + ઈશા
અનુ + અપેક્ષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP