સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : અર્ધ + ઉત્થિત

અર્ધત્થિત
અર્ધુત્થિત
અરર્ધોત્થિત
અર્ધોત્થિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : શ્વાસ + ઉદ્ + શ્વાસ

શ્વાસોચ્છ્વાસ
શ્વાષોશ્વાશ
શ્વાસાશ્વાસ
શ્વાસોશ્વાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : માતૃ + અર્થે

માત્રર્થે
માત્રઅર્થ
માત્રાર્થે
માતાર્થે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : નિષિદ્ધ

નિ: + સિદ્ધ
નિસ્ + ષિદ્ધ
નિ + સાધ્ય
નિ + સિદ્ધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP