સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો‌. : પ્રોત્સાહન

પ+ઉદ્+સાહન
પ્ર+ઉદ્+સાહન
પ્ર+ઉદ+સાહન
પ્ર+ઉપ+સાહન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
'અંતર + તત્વ' શબ્દની સંધિ થતા કયો શબ્દ મળે છે ?

અંતર્તત્વ
અંતરતત્વ
અંતર્રતત્વ
અંર્તતત્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : અભિ + આસ + ઈક

અભ્યિાસિક
આભ્યસિક
અભિયાસિક
આભ્યાસિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : ચતુઃ + પદી

ચતુષ્પદી
ચતુસ્પદી
ચતુરપદી
ચર્તુ્ષ્પદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP