સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : સ + આનંદ + આશ્ચર્ય

સુઆનંદાચાર્ય
સઆનંદાચર્ય
સાનંદાશ્ચર્ય
સનંદાશ્ચર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : માતૃ + અર્થે

માત્રાર્થે
માત્રઅર્થ
માતાર્થે
માત્રર્થે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
નીચેની સંધિ માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. : જિર્ણ + ઉદ્ધાર

જીર્ણોદ્ધાર
જિર્ણોદ્ધાર
જીર્ણઉદ્ધાર
જિર્ણઉદ્ધાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : અભિષિક્ત

અભિ + સિક્ત
અભિઃ + સિક્ત
અભિ + શિક્ત
અધ્ય્ + સિક્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : ચતુઃ + પદી

ચર્તુ્ષ્પદી
ચતુરપદી
ચતુસ્પદી
ચતુષ્પદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP