નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આંખ દેખે નહીં પણ રડે તો ખરી જ

તો
પણ
તો, જ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ગોપીઓને વા'લો કાનુડોજી રે

જી
ગોપીઓને
રે
કાનુડોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
છકડો જકાત નાકે જ ઉભો રહ્યો હતો.

નાકે
હતો
ઉભો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મને તમારા પુત્રના જૂના ફોટોગ્રાફસ હોય તો તે પણ જોઈશે.

પણ
હોય તો
તમારા
તે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
"કે કૌમારે પણ મુજ બાળવેશે સહેજે" વાક્યમાંથી 'નિપાત' શોધીને લખો.

મુજ
સહેજે
કે
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP