નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ઊર્વીતો બે મીઠાં વેણેય બોલી નહીં.

તો
મીઠાં
તો, ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું નથી ?

કોમલ ધીમેથી જ બોલે છે.
પરેશ તો કોઈન માસ્ટર ગેમનો માસ્ટર છે.
તું ભણ્યો પણ ગણ્યો નહીં.
અલકા પણ ઈશ્વર સાથે આવશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભૂલચૂક માફ કરશોજી.

ભૂલચૂક
માફ
કરશો
જી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નવા વર્ષે ભાભીને પિયર તો નથી મોકલવા ને ? - નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

ભારવાચક
સીમાવાચક
ખાતરીવાચક
સંશયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
તમારે માત્ર દસ વખત બોલવાનું છે.

તમારે
દસ
માત્ર
વખત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP