નિપાત
'મહારાજ તો ખુશ ખુશ થઈ ગયા !' વાક્યમાં નિપાત જણાવો.

ગયા
થઈ
ખુશ ખુશ
તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નવા વર્ષે ભાભીને પિયર તો નથી મોકલવા ને ? - નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

સીમાવાચક
ખાતરીવાચક
ભારવાચક
સંશયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આવું ટીવી ગામમાં ફક્ત બે જણને ત્યાં છે.

ત્યાં
માં
આવું
ફકત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
"કે કૌમારે પણ મુજ બાળવેશે સહેજે" વાક્યમાંથી 'નિપાત' શોધીને લખો.

કે
પણ
મુજ
સહેજે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
માજી એવી રીતે બોલ્યા કે હું પણ ઇન્કાર ન કરી શક્યો.

જી
પણ
પણ, જી
કે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ગુજરાતી અનુવાદ પણ તરતજ સ્ફૂર્યો.

તરત
પણ
પણ, જ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP