કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
તેના મુખ પર અણધારેલો આનંદ હતો.

વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
તે કેડ બાંધીને રમે છે.

વિધ્યર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
આપેલ વાક્યમાંથી કૃદંત શોધી તેનો પ્રકાર લખો : હું પણ ત્યાં જઇને બેસતો.

વર્તમાનકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
આજ્ઞાર્થ કૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
અલકા દોડીને આવે છે.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
સામાન્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
પરેશ બોલતો હતો.

વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
ગૌરવ સાંજે આવનાર હતો.

ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP