સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
એકવાર પરસેવો છૂટ્યો. એવો તો આનંદ આવે. જાણે તળાવમાં નહાતા હોઈએ.

જેમ, તેમ
એટલે, કે
જેમ જેમ, તેમ તેમ
પણ, પછી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
મહુડાં હતાં. ડોળીના ઝૂમખાં લટકી આવતાં.

જો, તો
જેમ, તેમ
જ્યારે, ત્યારે
જ્યાં, ત્યાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP