કૃદંત
'ટાઈમ ટેબલ બનાવનાર દરેકને મારી સૂચના છે' 'બનાવનાર' - કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

વિધ્યર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
ક્રિશા લખતાં-લખતાં ટીવી જુએ છે.

ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'ફાગણમાં વૃક્ષો પરથી સૂરજને ખરતો જોઉ છું.' ખરતો - કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

વર્તમાનકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'આ કુટેવ તમારે છોડી દેવાની છે' - કૃદંત ઓળખાવો.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થ કૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
મારે ખેતુફળિયા જવાનું છે.

ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
તેના મુખ પર અણધારેલો આનંદ હતો.

હેત્વર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP