ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ક્રમબદ્ધ

ક્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ
ક્ + ર્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ
ક્ + ર્ + અ + મ્ + આ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ
ક્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + ધ્ + અ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉપમા અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.

પથ્થર થર થર ધ્રુજે
ફૂલના જાણે શોભે ગાલીચા
ડોહો સોટાની જેમ હાલવા ચાલવા લાગ્યો
છકડો એટલે છકડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP