પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
એણે / સિક્કાઓને / પેટીમાં / મૂકી દીધા.

સિક્કાઓને
એણે
પેટીમાં
મૂકી દીધાં.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
બાબુના કબીરવાણીને રસ પડે છે.

થી
માં
ને, માં
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
વિચાર્યુ અંતરમાં ઋષિકેશથી : એ જળથી તણાશે દેશાદેશ - વાક્યમાં સાચા પ્રત્યયો દર્શાવો.

માં, એ
માં, થી
થી, એ
એ, એ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
માલીનીએ / ઉપર જોયું / અને / ધીમેથી બોલી

ધીમેથી બોલી
ઉપર જોયું
માલીનીએ
અને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
કડાણાડેમથી પાણી ખેડાપા સુધી પહોંચે છે.

નું
ની
થી
નો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
હિરલનો લગ્નથી ઉતાવળ નથી.

ને, ની
ની
ના
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP