વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
પહાડ ઉપર પરમાનંદ ચડે છે.

પહાડથી ઉપર પરમાનંદ ચડે છે
પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચડાય છે
પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચઢાયું
પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચડાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્તરિપ્રયોગ જણાવો.
કાનજીભાઈ વડે નોટોની થોકડીઓ તિજોરીમાં ગોઠવાઈ.

કાનજીભાઈ નોટોથી તિજોરી ગોઠવી.
કાનજીભાઈ નોટોની થોકડીઓ તિજોરીમાં ગોઠવાશે.
કાનજીભાઈએ નોટોની થોકડીઓ તિજોરીમાં ગોઠવી.
કાનજીભાઈથી નોટો તિજોરીમાં ગોઠવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય કર્તરીપ્રયોગ જણાવો.
શિવશંકર દ્વારા ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લેવાઈ.

શિવશંકરે ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લીધી.
શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લે છે.
શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનથી ચમચી લીધી.
શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લેશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'હું ન બોલ્યો તે ન જ બોલ્યો' વાક્યની ભાવેવાચક રચના દર્શાવો.

હું બોલું, નજ બોલું
મારાથી બોલાય ખરું !
બોલ્યા, બોલ્યા એ શું બોલે !
મારાથી ન બોલાયું તે ન જ બોલાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'સ્ત્રીઓએ ભણવું જોઈએ' વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

સ્ત્રીઓને ભણાવે છે.
સ્ત્રીઓને ભણાવવી જોઈએ.
સ્ત્રીઓથી ભણાય છે.
સ્ત્રીઓને ભણાવાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'દેશભક્તિનાં પાંચ ગીત તૈયાર કરો.' આ વાક્યમાં ક્રિયાપદનો અર્થ કયો છે ?

નિર્દશાર્થ
આજ્ઞાર્થ
વિધ્યર્થ
સંભવનાર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP