જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

રિષેશ
અનુભૂતિ
તરંગિણી
નિવૃત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

સુબોધિની
દુર્બુદ્ધી
દક્ષીણામૂર્તિ
ગ્રહપતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

અવિધિપુર:સર
નિરોપયોગી
શરમિંદું
જિપ્સી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

બિસ્મિલ
બિલકૂલ
સાલાતુંલું
વૈસેષિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

પશ્રાત્તાપ
પ્રશ્રાતાપ
પ્રશ્રાતપ
પશ્રાતાપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

વિભૂતિ
પ્રોષિતભર્તૃકા
સૂર્યમુખિ
સીસોટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP