ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્યગુજરાતના પ્રદેશોમાં આવેલી રેતાળ કાંપની જમીન સ્થાનિક પ્રદેશોમાં ___ તરીકે ઓળખાય છે.

ઘેડની જમીન
કાંપની જમીન
ગોરાડુ જમીન
ખારી જમીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP