કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 સોફ્ટવેર તરીકે શું પ્રચલિત છે ?

પ્રેઝન્ટેશન
વર્ડ પ્રોસેસર
ઍડશીટ
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP