કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

પ્રિન્ટર
સીપીયુ
કી-બોર્ડ
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર
ઇંકજેટ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP