ટકાવારી (Percentage)
એક વ્યક્તિ 3,60,000 રૂપિયાની કિંમતનું મકાન દલાલ મા૨ફતે વેચે છે. વેચનારે દલાલને 2% દલાલી આપવાની હોય, તો વેચના૨ને કેટલા રૂપિયા ઉપજે ?

3,52,800 રૂપિયા
3,59,280 રૂપિયા
3,53,800 રૂપિયા
3,67,200 રૂપિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ટકાવારી (Percentage)
નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા 560ના 40 ટકાના 30 ટકા બરાબર છે ?

280ના 40 ટકાના 30 ટકા
280ના 40 ટકાના 60 ટકા
280ના 80 ટકાના 15 ટકા
એકપણ નહિ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ટકાવારી (Percentage)
હાલમાં એક શહેરની વસતી 1,80,000 છે. જો તેની વસતી દર વર્ષે 10% ના દરે વધતી હોય તો 2 વર્ષ પછી તેની વસતી કેટલી થશે ?

2,27,800
2,17,800
2,07,800
2,37,800

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP