ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સાચી જોડણી જણાવો.

ગુજરાત વિદ્યાપિઠ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP