કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ ફોટોગ્રાફને કોમ્યુટરની અંદર ડીજીટલ સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

સ્કેનર
આમાંથી એક પણ નહિ
માઉસ
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

Setting> mouse
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Control Panel > mouse
Hardware setting

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP