ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નિક્ષિતા મેડમે વિદ્યાર્થીઓને અંગ્રેજી શીખવ્યું - વાક્યમાં મુખ્ય કર્મ કયું છે ?

અંગ્રેજી
શીખવ્યું
વિદ્યાર્થીને
મેડમે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'યુદ્ધસ્થ વિગતજ્વર' સંસ્કૃત શબ્દોનો અર્થ શું થાય છે ?

યુદ્ધ કર, ડર બન
જડતા છોડીને યુદ્ધ કર
યુદ્ધો કરવાના છોડી દો
જડતા છોડીને યુદ્ધ કરીશ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સમિધ' એ શબ્દનો અર્થ શો છે ?

એક શિકારી પક્ષી
સાથે યુદ્ધ કરવાવાળો
વેવાઈ પક્ષના લોકો
યજ્ઞમાં હોમવાના લાકડાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનું કયું વાક્ય ક્રિયાવિશેષણ વગરનું છે ?

તેઓ જરા આરામ કરશે.
તમે થોડું પીવો.
ઓછું બોલો, સાંભળો વધું.
પુષ્કળ નાચો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP