ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં પૈકી અયોગ્ય જોડ શોધો.

ચંદનના વૃક્ષોનું વન ધરાવતું સ્થળ-બાલારામ : બનાસકાંઠા જિલ્લો
નારાયણદેવનું પવિત્ર સ્થાનક-બોરસદ : આણંદ જિલ્લો
દિગંબર જૈનોનું વન પવિત્ર યાત્રાધામ-ભિલોડા : અરવલ્લી જિલ્લો
આમળાં, મધ અને ચારોળી માટેનું વ્યાપાર કેન્દ્ર-કંજેટા : પંચમહાલ જીલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP