ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'લિયે લાલો અને ભરે હરદા' કહેવતનો સાચો અર્થ લખો.

એક ભૂખ્યો બીજા ભૂખ્યાને શું ખવડાવે?
એક વ્યક્તિ ન કરવાના કામ કરે અને અન્ય નિર્દોષને એની સજા ભોગવવી પડે
સરકાર પૈસા વાપરે અને પ્રજા વેરો ભરે
ખાડો ખોદે તે પડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સમિધ' એ શબ્દનો અર્થ શો છે ?

એક શિકારી પક્ષી
સાથે યુદ્ધ કરવાવાળો
યજ્ઞમાં હોમવાના લાકડાં
વેવાઈ પક્ષના લોકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP