ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
મહાબળેશ્વરમાં થતો વરસાદ (600 સેમી વરસાદ) અને પૂનામાં થતો વરસાદ (70 સેમી વરસાદ)- કયા પ્રકારના વરસાદના બે ઉદાહરણો છે ?

ઉષ્ણતાનયનનો વરસાદ
વાતાગ્રનો વરસાદ
વંટાળનો વરસાદ
ભૂપૃષ્ઠ / ઊંચાઈનો વરસાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચેના પૈકી ભારતમાં સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસ-વે કયો છે ?

હૈદરાબાદ ઓ. આર. આર.
આગ્રા - લખનઉ એક્સપ્રેસ વે
મુંબઈ - પૂના એક્સપ્રેસ વે
યમુના એક્સપ્રેસ વે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
એગુલ્હાસ (Agulhas) પશ્ચિમ સરહદી પ્રવાસ નીચેના પૈકી કયા મહાસાગરનો છે ?

પેસિફિક મહાસાગર
એન્ટાર્કટિકા મહાસાગર
આર્કટિક મહાસાગર
હિંદ મહાસાગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP