નફો અને ખોટ (Profit and Loss)
જો 69 વસ્તુઓની મૂળ કિંમત 50 વસ્તુઓની વેચાણ કિંમત જેટલી હોય, તો નફો કે નુકશાન ટકાવારીમાં શોધો.

19% નુકશાન
38% નુકશાન
38% નફો
50% નફો

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP