ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
અનુસૂચિત આદિજાતિઓ માટે "અનુસૂચિત આદિજાતિઓ માટે રાષ્ટ્રિય આયોગ" ની રચના કરવાની જોગવાઈ ભારતના બંધારણનાં કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવી છે ?

337
338
335
338-ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
સમાનતાના અધિકારની અંદર શું આવે છે ?

શાસનની અંદર રોજગારના અવસરની સંબંધમાં સમાન અવસર
કાયદાના દ્વારા સમાન સંરક્ષણ
આપેલ તમામ
શાસન દ્વારા ધર્મ અથવા જાતિના આધાર પર ભેદભાવ કરાશે નહીં.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના સંવિધાનની જોગવાઈ હેઠળ એટર્ની જનરલનું મહેનતાણું નકકી કરવાની સત્તા કોની છે ?

ભારત સરકારનું વિધિ અને ન્યાય મંત્રાલય
રાષ્ટ્રપતિ
વડાપ્રધાન
ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP