ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
કલ્યાણ રાજ્યનાં મૂળભૂત લક્ષણોમાં નીચેના પૈકી કયું નથી ?

સામાજિક વહીવટ
સામાજિક વીમો
સામાજિક સેવાઓ
ગરીબી નિવારણના કાર્યક્રમો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
બંધારણમાં પારસીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કોણે કર્યું હતું ?

કેબુસરો કાબરાજી
હોમી વાડીયા
એચ. એમ. મોદી
એચ.પી.મોદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP