ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજય લોકસેવા આયોગનાં સ્ટાફની સેવા શરતો, અંગેની જોગવાઈઓ કોણ નક્કી કરે છે ?

વિધાનસભાના સ્પીકરશ્રી
ચૂંટણી કમિશ્નરશ્રી
માન.રાજયપાલશ્રી
માન.હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોનો વહીવટ કેન્દ્રના કયા મંત્રાલયને હસ્તક છે ?

નાણાં
કાનૂની બાબતો
ઉદ્યોગ અને ખનિજ
ગૃહ બાબતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP