વસતી (Population)
રાજ્યમાં જાતિ પ્રમાણ ગ્રામ્ય ક્ષેત્રમાં અને શહેરી વિસ્તારમાં કેટલું છે ?

949 અને 919
943 અને 919
943 અને 880
949 અને 880

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
સને 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધારે વસ્તી કયા વય જૂથમાં (Age groupwise population) છે ?

15 થી 24
35 થી 59
7 થી 14
25 થી 34

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
નીચેનામાંથી કઈ જાતી આદિવાસીઓમાં અતિ પછાત એવી આદિમજાતિ નથી ?

કોટવાળીયા
પઢાર
ચૌધરી
કથોડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં સૌથી વધુ અનુસૂચિત જાતિની વસ્તી આવેલ છે ? (2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે)

અમદાવાદ
બનાસકાંઠા
રાજકોટ
કચ્છ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP