ટકાવારી (Percentage)
કોઈ પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે 33% માર્ક જરૂરી છે. રાજુને 25% માર્ક આવ્યા અને તે 40 માર્કથી ફેલ થયો, તો પછી કુલ માર્ક કેટલા હશે ?

1000
800
500
300

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ટકાવારી (Percentage)
એક સંખ્યાને 10% વધારવામાં આવે છે, અને પછી 10% ઘટાડવામાં આવે તો તે સંખ્યામાં ___

0.1% વધે
કોઈ ફેર ન પડે
1% ઓછી થાય
1% વધે

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP