સમાસ
નીચેનામાંથી સમાસનું કયું જોડકું સાચું છે ?

નીલકંઠ - અવ્યયીભાવ
સરસિજ – બહુવ્રીહિ
રેલગાડી– તત્પુરુષ
જીતુમામા – કર્મધારય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમાસ
નીચેનામાંથી સમાસનું કયું જોડકું સાચું છે ?

સરોજ - બહુવ્રીહિ
નિર્બળ - ઉપપદ
પળવાર - કર્મધારય
કમલાક્ષી - તત્ષુરુષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP