સમાસ
નીચેનામાંથી સમાસનું કયું જોડકું સાચું છે ?

રેલગાડી– તત્પુરુષ
સરસિજ – બહુવ્રીહિ
નીલકંઠ - અવ્યયીભાવ
જીતુમામા – કર્મધારય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમાસ
નીચેનામાંથી સમાસનું કયું જોડકું સાચું છે ?

પળવાર - કર્મધારય
કમલાક્ષી - તત્ષુરુષ
સરોજ - બહુવ્રીહિ
નિર્બળ - ઉપપદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP