સમાસ
નીચેનામાંથી સમાસનું કયું જોડકું સાચું છે ?

જીતુમામા – કર્મધારય
રેલગાડી– તત્પુરુષ
સરસિજ – બહુવ્રીહિ
નીલકંઠ - અવ્યયીભાવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમાસ
નીચેનામાંથી સમાસનું કયું જોડકું સાચું છે ?

નિર્બળ - ઉપપદ
સરોજ - બહુવ્રીહિ
કમલાક્ષી - તત્ષુરુષ
પળવાર - કર્મધારય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP