સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
કયુ પક્ષી ગુજરાતમાં 'રોયલ બર્ડ' તરીકે પણ ઓળખાય છે ?

ફ્લેમિંગો
પોપટ
ગ્રેટ ઈન્ડિયન બસ્ટાર્ડ
મોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિશ્વની કઇ મહિલા લોખંડી મહિલા ગણાય છે ?

માર્ગોરેટ થેચર
એલીઝાબેથ ટેલર
જ્હોન ઓફ આર્ક
મેરી આંતવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ડુગોંગ શું છે ?

મેન્ગ્રુવ વનસ્પતિનો પ્રકાર
પરવાળા દ્વીપનો પ્રકાર
સમુદ્રી ગાય
સમુદ્રી ઘાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP