સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
અણુઓ પોતાનું સ્થાન છોડ્યા સિવાય ઉષ્માનું એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી સ્થાનાંતર કરે છે, ઉષ્મા સંચરણની આ રીતને શું કહે છે ?

ઉષ્માવહન
ઉષ્મા નયન
ઉષ્મા વિકિરણ
ઉષ્મા નિર્ગમન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ટેક્ષટાઈલ ઉદ્યોગમાં સ્ટાર્ચ કરેલ કાપડ માટે સોફ્ટનીગ એજન્ટ તરીકે કયા ઉત્પ્રેરક દ્રવ્યનો ઉપયોગ થાય છે ?

ટ્રીપ્સિન
એમીલેસીસ
બાયોટીન
ATP

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP