સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બહિર્ગોળ અરીસા વડે હંમેશા કેવા પ્રકારનું પ્રતિબિંબ મળે છે ?

વાસ્તવિક અને નાનું
આભાસી અને નાનું
વાસ્તવિક અને મોટું
આભાસી અને મોટું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે આપેલ રત્નો/ઉપરત્નો અને તેમની વિશિષ્ટ ઘનતાની જોડ પૈકી અયોગ્ય જોડ પસંદ કરો.

મોતી - 2.7
હીરો - 3.52
અંબર - 3.73
ક્રાયસોબેરિલ - 3.60

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP