કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

મેઈન ફ્રેમ
સુપર કમ્પ્યૂટર
લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લોડ પર સેકન્ડ
લાઈટ પર સેકન્ડ
લાઈન પર સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

ચોકસાઈ
ઝડપ
વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP