કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

સુપર કમ્પ્યૂટર
મેઈન ફ્રેમ
લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનને સરળ અને સુંદર બનાવવા માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

આપેલ તમામ
મલ્ટીમીડિયા
એનિમેશન
મુવી ફાઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

બિલ ગેટ્સ
સમ્યોર પર્પેટ
રિચાર્ડ સ્ટોલમેન
ટીમ બર્નર્સ લી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP