કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Buyer Machines
International Body Machines
International Business Machines
International Best Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલની સ્થાપના કોણે કરી છે ?

લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેન, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેક, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
મલ્ટી ટાસ્કીંગના પ્રકાર કયા છે ?

પ્રિમિટીંગ
કો-ઓપરેટીગ
એક પણ નહીં
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારના નેટવર્ક ટોપોલોજીમાં બે કોમ્યુટર સાથે બંધ લૂપ તરીકે જોડાયેલા હોય છે ?

મેશા
રીંગ
બસાટ્રી
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP