સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર (Sub Accountant / Sub Auditor) (11-06-2017)
હળવે હળવે હળવે મારે મંદિર આવે રે ! માં કયો અલંકાર છે ?

પ્રાસસાંકડી
અંત્યાનુપ્રાસ
રૂપક
વર્ણાનુપ્રાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર (Sub Accountant / Sub Auditor) (11-06-2017)
ગુડ્ઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) એ કેવા પ્રકારનો વેરો છે ?

સીધા કરવેરા
આપેલ બંને
આડકતરા કરવેરા
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર (Sub Accountant / Sub Auditor) (11-06-2017)
એક જ પ્રકારની માહિતી માટે કઈ આકૃતિ / આલેખ વધુ અનુકૂળ ગણાય છે ?

પાસ પાસેની સ્તંભાકૃતિ
સ્તંભાકૃતિ
વૃતાંશ આલેખ
પાઈ આકૃતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP