કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટર ચાલુ હોય એને ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે એટલે કે (Restarting Of Computer) ની પ્રક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?

શટ ડાઉન
કોલ્ડ બુટિગ
વોર્મ બુટિગ
લોગિગ ઓફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
જાપાન દ્વારા તાજેતરમાં વિકસાવવામાં આવતું નીચેના પૈકી કયું વિશ્વનું સૌથી શકિતશાળી કમ્પ્યૂટર છે ?

શિમોષી (Shimoshi)
આકાશી (Akashi)
ફુગાકુ (Fugaku)
કામત્શિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP