કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં એક પછી એક અસર પ્રિન્ટ કરીને માહિતી પ્રિન્ટ થાય છે ?

લાઈ
ઈકજેટ
ડોટમેટ્રિકસ
લેઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP