એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.
જૂની પ્રણાલિકાનું આચરણ તેમજ સમર્થન કરનાર

પ્રખરવાદી
ઝનૂની
રૂઢિચુસ્ત
પરંપરાગત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભારતમાં વૈશ્વિકીકરણને કારણે શો ગેરલાભ થયો છે ?

આપેલ તમામ
બેકારીની સમસ્યા લગભગ યથાવત્ રહી છે
ગરીબીની સ્થિતિમાં ઝાઝોફેર પડ્યો નથી
રૂપિયાનું અવમૂલ્યન થતું જ ગયું છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'ગ્રાહકની જરૂરિયાત મુજબના ઉત્પાદનની પડતરને ___ કહેવાય'

કરાર ખાતું
સેવા પડતર
પ્રક્રિયાનું ખાતું
જોબ કોસ્ટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP