એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કયું વ્યવસ્થા તંત્ર એ વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રનો પડછાયો છે ?

રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર
અવૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર
સમિતિ વ્યવસ્થાતંત્ર
શ્રેણિક વ્યવસ્થાતંત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભારતના બંધારણના રખેવાળ (રક્ષક) તરીકેની ભૂમિકા કોણે ભજવવાની રહે છે ?

વડાપ્રધાન
સર્વોચ્ચ અદાલત
રાષ્ટ્રપતિ
સંરક્ષણ પ્રધાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભૂતકાળમાં માંડી વાળેલ ઘાલખાધ પરત મળે ત્યારે ___ ખાતું ઉતાર અને ___ ખાતું જમા થાય.

રોકડ/બેંક, ઘાલખાધ
ઘાલખાધ પરત, રોકડ/બેંક
રોકડ/બેન્ક, ઘાલખાધ પરત
ઘાલખાધ, રોકડ/બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP