કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે ?

સેલ (Cell)
પેરેગ્રાફ (paragraph)
રો (Row)
કોલમ (Column)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ ડોકયૂમેન્ટમાંથી ખોટો અક્ષર કાઢી નાખવા માટે કર્સરથી જમણી બાજુનો અક્ષર ક્યા કમાન્ડથી ડિલીટ થઈ જશે ?

માઉસની ડાબી કી દબાવવાથી
બેક સ્પેસ કી દબાવવાથી
ડિલીટ કી દબાવવાથી
માઉસની જમણી કી બે વખત દબાવવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ
સુપર કમ્પ્યૂટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મેઈન ફ્રેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP