GPSC Programmer (Sahayak), GMDC (Class-3) (10-01-2021)
"Students are doing a lot of the work." Change voice.

A lot of the work is done by students.
A lot of the work is being done by students.
A lot of work is being done by students.
A lot of work is being done by the students.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC Programmer (Sahayak), GMDC (Class-3) (10-01-2021)
ઈ-ગવર્નન્સના મુખ્ય ચાર મૉડેલમાં નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ થતો નથી ?

સરકારથી વ્યવસાય
સરકારથી સરકાર
સરકારથી નાગરિક
સરકારથી વહીવટતંત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC Programmer (Sahayak), GMDC (Class-3) (10-01-2021)
આ ગધ્યાર્થ સમજાવો : 'હિન્દીઓની સ્થિતિનો પૂરતો ચિતાર આપવાનું આ સ્થાન નથી.'

હિન્દીઓનું પૂરતું વર્ણન કરવાનો અવકાશ નથી.
હિન્દીઓનું વર્ણન કરવા ઇચ્છતો નથી.
હિન્દીઓની તસ્વીર લઈ શકાય એમ નથી.
હિન્દીઓનું ચિત્ર દોરવાનો અવકાશ નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP