કમ્પ્યુટર (Computer)
SMPS નું પૂરું નામ જણાવો.

Sitch Mode Power Supply
Simple Mode Power Supply
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Switched Mode Power Supply

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા
વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના
વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઇનલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્પ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

FPT સર્વર
FTP સર્વર
FTD સર્વર
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Setting> mouse
Control Panel > mouse
Hardware setting

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP