નફો અને ખોટ (Profit and Loss)
એક પેનની છાપેલી કિંમત રૂ.65 છે. તેના પર 20% વળતર અપાય છે. જો આ પેન ખરીદીએ તો કેટલા રૂપિલ ચુકવવા પડે ?

13
65
130
52

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP