સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કંપનીમાં 1,000 એકમના ઉત્પાદનની પ્રાથમિક પડતર ₹ 2,50,000 છે. રૂપાંતર પડતર ₹ 4,00,000 છે. કુલ કારખાના પડતર ₹ 5,00,000 છે તો તેનો પ્રત્યક્ષ મજૂરી ખર્ચ

₹ 1,50,000
₹ 1,00,000
₹ 2,00,000
₹ 2,50,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ Ind As-7 ધોરણ-3 અનુસાર તૈયાર કરવું જરૂરી છે.

સમાન માપનાં પત્રક
રોકડ પ્રવાહ પત્રક
ભંડોળ પ્રવાહ પત્રક
મૂલ્ય વૃદ્ધિનું પત્રક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે પૈકી નાદારની મિલકતની ઉપજમાંથી ચુકવણી કોને થાય છે.

બિનસલામત લેણદારોને
સંપૂર્ણ સલામત લેણદારોને
રિસિવરના ખર્ચ મહેનતાણાની રકમ
પસંદગીના લેણદારોને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP